Asortiman proizvoda  kompanije  GANGYUAN CO. DOO SMEDEREVO OGRANAK KUČEVO, KAONA

Ulazna sirovina koja se dobija posle miniranja krečnjaka (u čijem hemiskom sastavu dominira CaO)  jeste rovni kamen granulacije 0 – 750 mm koji se dalje u tehnološkom procesu usitnjava do potrebnih granulata (lomljeni kamen, krečnjak metalurški i prljava rizla) koji predstavljaju poluproizvod Ogranka Kučevo. Količina rovnog kamena predstavlja godišnju proizvodnju.

U donjoj tabeli su dati granulati koji se dobijaju u celokupnom tehnološkom procesu:

Asortiman proizvoda Granulacija   Svrha upotrebe
Lomljeni kamen (dobijen posle sekundarnog usitnjavanja) Rovni kamen
0 – 60 mm
Uz dalje usitnjavanje koristi se u tehnološkom procesu na tercijarnom postrojenju za dobijanje krečnjaka metalurškog sitnog (krečnjačke sitneži) granulacije 0-4 mm. Kada se ukaže potreba posle sekundarnog usitnjavanja železničkim transportom šalje se za HBIS GROUP Serbia Iron&Steel d.o.o.Beograd u Smederevo, pogon Aglomeracija.  
  Krečnjak metalurški (tucanik) Rovni kamen  
30 – 60 mm
Uz dalje usitnjavanje koristi se u tehnološkom procesu na tercijarnom postrojenju za dobijanje krečnjaka metalurškog sitnog (krečnjačke sitneži) granulacije 0-4 mm. Kada se ukaže potreba (2-3 puta mesečno)  železničkim transportom šalje se najčešče jedan vagon (39 t) za HBIS GROUP Serbia Iron&Steel d.o.o.Beograd u Smederevo, pogon Čeličana.  
Prljava rizla (proizvod van klase) Rovni kamen
0 – 30 mm
Dobija se posle usitnjavanja na primarnoj drobilici i prosejavanja i koristi se kao donacija trećim licima, za nasipanje lokalnih puteva ili za sopstvenu upotrebu takodje za nasipanje puteva  
Krečnjak metalurški sitan (krečnjačka sitnež)
0 – 4 mm
Dobija se usitnjavanjem lomljenog kamena i krečnjaka metalurškog (tucanika) na tercijarnom postrojenju i kao takav svakodnevno se šalje jedna kompozicija (624 t) za HBIS GROUP Serbia Iron&Steel d.o.o.Beograd u Smederevo, pogon Aglomeracija.